หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1
2
3
4
5
   
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่ตำบลน้ำกุ่มเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในหุบเขาแอ่งกระทะ โอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน ทั้ง 4 ด้าน ตำบลน้ำกุ่มเป็นแหล่งต้นน้ำเป็นต้นกำเนินของต้นน้ำ แม่น้ำแควน้อยมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านใจกลางหมู่บ้าน และตำบล จุดเด่นของตำบลน้ำกุ่ม คือ การที่มีแหล่งน้ำอยู่สูง เหนือที่ดินทำการเกษตรและพื้นที่อาศัย พื้นที่ตำบลน้ำกุ่มอยูสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 485 เมตร
 
ภูมิอากาศ
  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบลน้ำกุ่มประกอบด้วย ที่ราบ หุบเขาและภูเขาสูง จึงทำให้มีภูมิอากาศแตกต่างจากตำบลอื่น ๆ ในจังหวัด
พิษณุโลก ดังนี้
 
ฤดูร้อน อากาศแห้งแล้งร้อนจัดในเดือนเมษายน และไปสิ้นสุดฤดูร้านในเดือนพฤษภาคม
 
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม อากาศในเดือนนี้จะมีความชื้นสูง มีฝนตกชุกตอนกลางคืน อากาศเย็นถึงเย็นมาก
 
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ ์ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นที่สุดประมาณ 7-15 องศาเซลเซียส
 
ประปาในตำบล
  ตำบลน้ำกุ่มมีระบบประปเป็นแบบประปาภูเขา ที่ให้ทุกหมู่บ้านบริหารจัดการด้วยตนเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงฤดูแล้งน้ำประปาภูเขาจะขาดแคลน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่มจึงได้ดำเนินการ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายตามจุดบริการ
 
ไฟฟ้าในตำบล
  เขตตำบลน้ำกุ่ม เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายได้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ ข้อมูลปัจจุบันคือ 762 ครัวเรือน ซึ่งสามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ครอบคลุม 100% ของครัวเรือนทั้งหมด
 
แหล่งน้ำ
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำแควน้อย ต้นน้ำอยู่ที่ หมู่ที่ 6
- แม่น้ำห้วยซำทอง
- แม่น้ำคุ
  - ลำน้ำกุ่ม
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ระบบประปเป็นแบบประปาภูเขา
 
กลุ่มอาชีพ
 
 
 
กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มเกษตรกร - กลุ่มหมูกระจก
- แกลุ่มผลิตปุ๋ย - กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ
- กลุ่มทอผ้า - กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
  - กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
 
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันเองในตำบลน้ำกุ่มส่วนใหญ่ ยังคงใช้ภาษาถิ่น "ลาวโซ่ง" หรือที่ชุมชนเรียกว่าภาษานาแห้ว จังหวัดเลย
 
ประเพณี
 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
 
- ประเพรีแห่ต้นดอกไม้
 
- ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าถ้ำ
 
- ประเพณีการสู่ขวัญข้าว
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
- ไม้กวาด
 
- ผ้าทอ
 
 
 
- ประเพณีบุญข้าวสาก หรือสารทลาว
 
- ประเพณีแห่ต้นก้อนต้นกัณฑ์
 
- ประเพณีไหว้เจ้าปู่รูปงาม
 
 
 
 
 
- สมุนไพรแปรรูป
 
- หมูกระจก
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การศึกษาในตำบล
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ โดยศาสนสถานที่สำคัญ ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้
 
- สำนักสงฆ์บ้านาวงฆ้อง หมู่ที่ 1
 
- วัดโพธิ์ไทร บ้านน้ำกุ่ม หมู่ที่ 2
 
- วัดนาแฝก หมู่ที่ 4
 
- วัดนาหิน หมู่ที่ 5
 
- สำนักสงฆ์บ้านโป่งสอ หมู่ที่ 6
 
- สำนักสงฆ์บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำกุ่ม)
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
- โรงเรียนน้ำกุ่ม หมู่ที่ 2
 
- โรงเรียนบ้านนาแฝก หมู่ที่ 4
 
- โรงเรียน ตชด. อาทรอุทิศ หมู่ที่ 6
 
- โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7
 
 
การสาธารณสุขในตำบล
การท่องเที่ยว
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกุ่ม
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน 65 คน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
น้ำตกวังคำ ถ้ำเดือนห้า
 
น้ำตกห้วยตาเหลียว ผารูปคน
 
จุดชมวิวผาหนอก
 
การคมนาคม
 
 
ตำบลน้ำกุ่มมีการคมนาคมโดยรถยนต์ติดต่อกับอำเภอนครไทยมี 1 เส้นทาง คือ ถนนลาดยางผ่านตำบลนครชุม ตำบลนาบัว ตำบลนครไทย ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ยกเว้นบ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ที่ยังต้องเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านโดยใช้เส้นทาง 2 เส้นทาง ประกอบด้วย
 
1. เส้นทางจากอำเภอนครไทย เข้าอำเภอชาติตระการ แยกบ้านขวดน้ำมัน เข้าบุ่งผลำระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร ซึ่งบางช่วงยังเป็นถนนดิน ประมาณ 7.6 กิโลเมตร ในช่วงฤดูฝนทำให้สัญจรไปมาลำบาก หรือสัญจรไม่ได้เลย
 
2. เส้นทางจากอำเภอนครไทย เข้าสู่ถนนสายอำเภอด่านช้าย เข้าอำเภอนาแห้ว เข้าตำบลเหล่ากอหก ถึงจะเข้าบ้านบุ่งผลำ เส้นทางสายนี้จะเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตตลอดสาย แต่เส้นทางนี้มีระยะทางที่ค่อนข้างไกล ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
 
ถนนในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
 
ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 สาย ได้แก่ ถนนสาย อบจ.พล 4028 บ้านนาเมือง-บ้านโป่งสอ (ช่วง กม.ที่ 0+000 - 15+000) ระยะทางตลอดสาย 15 กิโลเมตร
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
ไปรษณีย์ / การสื่อสาร / การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
 
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขประจำตำบล อยู่หมู่ที่ 3
จำนวน 1 แห่ง
 
โทรศัพท์
 
ตำบลน้ำกุ่มสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สายได้ 3 เครือข่ายทั้งของ DTAC AIS และ TRUE โดยมีเสาส่งสัญญาณในพื้นที่ตำบล 4 เครือข่าย ได้แก่ AIS 2 เสา และ TRUE 2 เสา โดยตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก และหมู่ที่ 7 บ้านบุ่งผลำ
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหัวจ่าย) จำนวน 7 แห่ง
 
ร้านขายของชำ จำนวน 22 แห่ง
 
ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านขายสินค้าเพื่อการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
 
อาชีพประชากร
 
  การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ประชาชนในตำบลน้ำกุ่ม จะนิมยมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ แต่ไม่นิยมเลี้ยงไว้สำหรับขายจะเลี้ยงไว้ทำกินเฉพาะครอบครัวเท่านั้น
  การเกษตรด้วยตำบลน้ำกุ่มมีลักษณะภูมิประเทศ เอื้ออำนวยจุดเด่นของตำบล คือ การที่มีแหล่งน้ำอยูสูงเหนือที่ดินทำการเกษตร ทำให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี ฤดูฝน มักทำนาปลูกข้าว ข้าวโพด สับปะรด พริก มะเขือ แตงกวา ส่วนฤดูแล้ง หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ จะไถแปลงนา ปลูกข้าวโพด แตงกวา กะหล่ำปลี และพืชผักชนิดต่าง ๆ พืชเศรษฐกิจที่ส่งออกส่วนใหญ่ คือ แตงกวา และข้าวโพดเพื่อการเกษตร
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม จ.พิษณุโลก โทร : 055-009-817
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-009-817
จำนวนผู้เข้าชม 409 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10