หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" พัฒนาตำบลน้ำกุ่มบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน "
 
 
 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน
     
ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
     
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคและการจัดการชลประทานให้ครอบคลุมทั่วถึง
     
ก่องสร้างขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค(ประปาภูเขา)
     
ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อหลอดเหลี่ยม และทางเท้า
     
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
 
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้วยโอกาส
     
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
     
การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
 
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
     
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร และสร้างมูลค่า
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยากจน
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับท่องเที่ยว
 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
         
   
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยของเสียของเหลือใช้แบบครบวงจร
 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ทุกรูปแบบและ พัฒนาด้านศึกษาต่าง ๆ
     
สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
     
สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
     
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
การส่งเสริม รักษาไว้ และสนับสนุนการถ่ายทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
 
  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็วและถูกต้องตาม กฎหมาย
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
     
การบริหารจัดการภายในสำนักงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
     
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม จ.พิษณุโลก โทร : 055-009-817
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-009-817
จำนวนผู้เข้าชม 6,448 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10